Skip to main content

Personvernerklæring for kunder og andre

Behandling av personopplysninger i Enklere Utleie AS.
Når du bruker nettsiden vår vil Enklere Utleie AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Enklere Utleie AS med er daglig leder ved Hans Johansson.  Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:
Postadresse: Karl Johans Gate 8, 0154, Oslo
E-post: hans@EnklereUtleie.no
Telefon: 47246012
Organisasjonsnr: 916 909 896

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
  1. Å oppfylle avtale du har inngått med vårt selskap. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
  2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet til eksisterende kunder på e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av berettiget interesse og/eller etter avtale.
  4. På nettsiden kan du bestille befaring ved å oppgi blant annet navn, e-post og telefonnummer. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av befaring blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen internt.
  5. Daglig leder i Enklere Utleie AS har ansvaret for Enklere Utleies spørreundersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Enklere Utleie vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt i den aktuelle spørreundersøkelsen. Det er frivillig å delta i spørreundersøkelser.

2. Utlevering og overføring av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller det foreligger lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Enklere Utleie AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Der vi benytter oss av databehandlere, har vi databehandleravtaler. Vi overfører opplysninger til følgende tredjeparter per i dag:
  • Unite Living AS – dette for det formål å bistå i IKT-drift, tjenester, service og support for Enklere Utleie AS. I utførelsen av dette kan databehandler få innsyn i personopplysninger for det formål å utføre ovenfor nevnte tjenester for Enklere Utleie AS.
  • IF mottar nødvendige opplysninger om sikrede i vår kollektive forsikring for våre utleiere. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
  • DnB mottar nødvendige opplysninger for de som har kjøpt depositum. Behandlingen skjer med hjemmel i lov da de er for å oppfylle en kontraktsforpliktelse vi har med deg.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor Norge.

3. Eposter og telefon

Enklere Utleie benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle lovpålagte oppgaver og oppgaver etter direkte avtale. Daglig leder i filialene der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over.
Enklere Utleies medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive opplysninger skal ikke distribueres videre, og tas ut av e-postsystemet.
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til; info@EnklereUtleie.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Forespørsel om sletting: info@EnklereUtleie.no Hvis vår behandling av dine personopplysninger skjer på bakgrunn av samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til info@EnklereUtleie.no.

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.